Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden en de mogelijkheid om ze onderaan deze pagina te downloaden als pdf.

Artikel 1 – Definities

 1. Babet te Winkel, gevestigd te Zutphen, KvK-nummer 74418327, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Verlieskunst en is te bereiken op contact@verlieskunst.nl. 
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. 
 3. Met de overeenkomst wordt elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de klant en Verlieskunst bedoeld waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en overeenkomsten van Verlieskunst waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden. 
 2. Verlieskunst is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De inkoopvoorwaarden van de zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. 
 2. Producten blijven zonder dat deze direct worden besteld enkele tijd in het winkelmandje staan. De prijs zoals aangegeven ten tijde van de aankoop is de geldige prijs. 
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Doordat producten met de hand worden gemaakt kunnen echter kleurafwijkingen ontstaan.
 4. Verlieskunst kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. Hoewel de beschikbaarheid van de producten op de website wordt aangegeven, kan Verlieskunst de beschikbaarheid van het product niet garanderen. Verlieskunst behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder aansprakelijkheid te herzien, het beschikbaar stellen van een of alle producten stop te zetten of om een ​​bestelling te annuleren.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 2. Indien klant vooraf met iDeal of Paypal betaalt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de rekening wordt belast. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot achteraf betalen, gaat het eigendom van de producten pas over op klant na volledige betaling. 
 3. Bij betaling achteraf dient de factuur dient binnen 30 dagen betaald te worden. Indien niet tijdig wordt betaald, kunnen incassokosten in rekening worden gebracht. 
 4. Verlieskunst bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail. Voorafgaand aan de verzending van de bestelling, kan Verlieskunst de bestelling nog steeds annuleren om redenen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.
 5. Verlieskunst zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

Artikel 5 – De prijs, prijswijzigingen en betalingen    

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, of de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Verlieskunst geen invloed op heeft.
 3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Verlieskunst onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 6 – Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Verlieskunst is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Verlieskunst levert in Nederland in België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Verlieskunst zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of een product niet op voorraad is. 
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen en gezamenlijk geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Verlieskunst zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.
 5. Wanneer in één bestelling meerdere producten worden besteld, waaronder een product als pre-order, dan wordt de gehele bestelling verzonden zodra de pre-order beschikbaar is. Een pre-order is een product dat nog gemaakt wordt en nog niet geproduceerd is. 

Artikel 7 – Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Verlieskunst.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verlieskunst zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart Verlieskunst voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 8 – Recht van retourneren en herroepingsrecht

 1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Verlieskunst heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.
 3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijk gesloten overeenkomsten en wholesale bestellingen aan bedrijven.
 5. Goederen die op verzoek van de klant zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt zijn uitgesloten van het recht van retournering.

Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden bekeken zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Schade aan het product doordat er niet netjes mee omgegaan wordt komt voor rekening van de klant.
 3. Verlieskunst stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Verlieskunst vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 – Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Klant meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan Verlieskunst dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan Verlieskunst.
 4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van klant, tenzij er een verkeerd artikel is verzonden.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst eventueel in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Verlieskunst gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 12 – Wettelijke garantie 

 1. Wettelijke garantiebepalingen zullen te allen tijde in acht worden genomen.
 2. Verlieskunst garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. 
 3. Verlieskunst staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Verlieskunst in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. Om een beroep te doen op de garantie dient klant het defect duidelijk te omschrijven, de zending, voorzien van voldoende frankering, te zenden naar het aangegeven adres en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

 1. Verlieskunst is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Verlieskunst is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Verlieskunst is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
 4. Verlieskunst is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt
 5. In het geval dat Verlieskunst een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel tweemaal het bedrag dat door Verlieskunst aan klant is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 6. De klant vrijwaart Verlieskunst tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Verlieskunst berusten bij Verlieskunst en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 
 3. Bij inbreuk komt Verlieskunst een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Eigendom van door Verlieskunst geleverde producten gaat pas over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 15 – Aanbiedingen

 1. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Verlieskunst bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Verlieskunst het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 16 – Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over de bestelling uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Verlieskunst.
 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.
 3. Overige klachten dienen binnen de garantietermijn kenbaar te worden gemaakt. 
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 – Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verlieskunst is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

Artikel 18 – Reviews

 1. Verlieskunst zorgt ervoor dat op zorgvuldige wijze reviews op haar website terechtkomen. Gegeven reviews worden gecontroleerd op echtheid, enkel klanten die daadwerkelijk een product of dienst hebben aangeschaft of gebruikt kunnen een review op de website achterlaten. Verlieskunst doet zich nooit voor als klant en plaatst geen reviews over eigen producten of diensten. Ook geeft Verlieskunst haar klanten geen (financieel) voordeel bij het schrijven van een review. Negatieve reviews worden door Verlieskunst alleen verwijderd als deze aantoonbaar vals en onrechtmatig is. 

Artikel 19 – Online cursussen

 1. Onder de online cursussen vallen de online cursussen die via een externe provider worden aangeboden, als ook de online cursussen per mail.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor klant.
 3. Verlieskunst heeft een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat klant tot 14 dagen na de aankoopdatum van de cursus kosteloos kan annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Dit kan door te mailen naar contact@verlieskunst.nl. Verlieskunst zal in dat geval informeren naar de reden en de vordering in de cursus. 
 4. Als de overeenkomst b2b is aangegaan zal de volledige betalingsverplichting blijven bestaan, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de klant kiest voor betalen in termijnen, kan toegang tot de cursus tijdelijk worden ontzegd zolang de volgende termijn niet is betaald en er niet aan de betaalverplichting is voldaan.
 6. Verlieskunst heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 7. Verlieskunst komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus en erkent dat resultaten niet direct zichtbaar zullen zijn.
 8. Een online cursus is geen therapie en vervangt geen 1 op 1 begeleiding door een deskundige. Raadpleeg in geval van gezondheidsvraagstukken altijd een arts. 
 9. Verlieskunst is niet aansprakelijk voor het handelen van de klant tijdens en na de cursus.
 10. Toegang tot de cursus is persoonlijk. Verlieskunst heeft veel tijd gestopt in het maken van deze cursus, dus deel de inloggegevens niet met anderen. Wil je met een groep deelnemen? Neem dan contact op via contact@verlieskunst.nl voor een persoonlijk aanbod op maat.
 11. Voor het geven van een cursus maakt Verlieskunst gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 12. Verlieskunst heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 13. Verlieskunst heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 14. Klant krijgt een jaar lang toegang tot de cursus Rouwlab en 60 dagen tot de online schrijfworkshop Nieuwe taal voor rouw
 15. Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 16. Klant mag tijdens de online cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor persoonlijk gebruik en plaatsing op social media met naamsvermelding en tag worden gebruikt. 
 17. De geleverde informatie blijft het eigendom van Verlieskunst. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan. 
 18. Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Verlieskunst is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 19. Verlieskunst kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.  

Artikel 20 – Workshops en evenementen

 1. Onder workshops en evenementen vallen de rouwcirkels, rouwworkshops ‘Beweeg je rouw’ en Verliesdiners.
 2. Als je tot 21 dagen voor een evenement annuleert, hoef je niets te betalen c.q. stort Verlieskunst het reeds betaalde bedrag aan je terug, minus de administratiekosten à €25,-.
 3. Als je annuleert tussen 21 dagen en 14 dagen vóór aanvang van een evenement betaal je 50% van het verschuldigde bedrag. Deze betalingsverplichting geldt ook als je nog niet hebt betaald.
 4. Als je annuleert binnen 14 dagen vóór aanvang van het evenement krijg je geen geld teruggestort of dien je het nog verschuldigde bedrag te betalen.
 5. Als je annuleert, mag je na overleg met en toestemming van Verlieskunst, kosteloos iemand anders die voldoet aan de eisen (soms: een specifieke verlieservaring) in jouw plaats laten deelnemen.
 6. In geval van doorverkoop van het ticket mag geen hoger bedrag gevraagd worden dan initieel betaald is aan Verlieskunst.

Artikel 21 – Annuleringen door Verlieskunst

 1. Verlieskunst heeft te allen tijde het recht een workshop of evenement te annuleren. Je wordt hierover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Je krijgt in dat geval de ticketprijs teruggestort.
 2. Mogelijk wordt door omstandigheden een evenement verplaatst naar een nieuwe datum. We zullen deze alternatieve datum aanbieden. Indien je hier geen gebruik van wil maken, wordt het ticketbedrag teruggestort mits je dit uiterlijk 6 weken voor aanvang van het event met nieuwe datum kenbaar maakt. Indien door de verplaatsing de prijs veranderd is, wordt het verschil in overleg verrekend.

Tot slot 

Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben, dan horen ik graag van jou. Stuur een mailtje naar contact@verlieskunst.nl

Laatst gewijzigd op: 11 oktober 2023